[Ebook] Nie przeproszę, że urodziłam By Karolina Domagalska – Easyfaroairporttransfers.co.uk10 thoughts on “Nie przeproszę, że urodziłam

 1. says:

  S abe 3 Mocne 2,75


 2. says:

  r ne historie, r ne punkty widzenia jest r owo, ci ko, niepewnie, bole nie jest szcz cie, rozpacz, za amanie.dopracowana ksi ka, dobra narracja warto.


 3. says:

  Reporta poruszaj cy kwestie prawne, etyczne i zwyczajnie ludzkie, dotycz ce in vitro, przeplatany historiami os b staraj cych si o upragnione potomstwo S tu pary dotkni te bezp odno ci , samotne matki, nowe rodziny Jest wprowadzenie do procedury medycznej i kwestie pojawiaj ce si w debacie politycznej S surogatki, kwestia setek dzieci od jednego dawcy, b l podczas nieko cz cych si zabieg w medycznych, dyskryminacja spo eczna i religijna Autorka oddaje g os rodzicom, kt rzy za wszelk cen chc mie w asne dzieci oraz samym dzieciom, kt re naturalnie pragn pozna swoje korzenie Jak przyznaje jedna z matek Ch posiadania dziecka jest tak obezw adniaj ca, e nie jeste w stanie jej zwalczy Wydaje ci si , e zadajesz wszystkie pytania, kt re trzeba...


 4. says:

  Dobry research, in vitro pokazane z r nych stron, zar wno tych problematycznych, jak i pozytywnych Ciekawy reporta , na pewno wart przeczytania.


 5. says:

  Kamil Ba uk zrobi to lepiej


 6. says:

  Reporta e o kobietach, kt re urodzi y dzieci dzi ki metodzie in vitro Praktycznie adna nie zamierza przeprasza , poniewa pragn y dziecka.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nie przeproszę, że urodziłam W Nie Przeprosz , E Urodzi Am Karolina Domagalska Si Ga Po Temat, Kt Ry Budzi Wiele Kontrowersji, Wywo Uje L K, Stawia Trudne Pytania O Warto Ci Etyczne Zw Aszcza W Polsce, Gdzie Brak Szczeg Owych Regulacji Prawnych Dotycz Cych Zap Odnienia In Vitro.Autorka Odmalowuje Szeroki I Spo Ecznie Zr Nicowany Obraz Tego Zjawiska Si Ga Po Historie I Do Wiadczenia Rodzin Klasycznych , Czyli Heteroseksualnych, Ale Te Nowych Lesbijskich Lub Gejowskich, Pisze Tak E O Kobietach, Kt Re Pragn Y Mie Dziecko, Mimo E Nie Mia Y Partnera Rozm Wc W Szuka Autorka R Wnie Za Granic Podr Uje Do Izraela, Holandii, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Dzi Ki Czemu Czytelnik Ma Szans Pozna Wiele Odmiennych Rozwi Za Prawnych Zasady Dzia Ania Bank W Spermy, Dawstwa Anonimowego I Nieanonimowego, Poznaje Samych Dawc W I Ich Motywacj R Wnie Wa Ne Staj Si Spotkania, W Trakcie Kt Rych Autorka Rozmawia O Tym, Co Czuj Rodzice, Kt Rzy Decyduj Si Na Ten Typ Rodzicielstwa, Kobiety, Kt Re Przechodz Proces Zap Odnienia In Vitro, Wreszcie Dzieci, Kt Re Nie Znaj To Samo Ci Biologicznych Rodzic W.Ksi Ka Karoliny Domagalskiej To Niezwykle Cenny G Os W Dyskusji O Wsp Czesnych Modelach Rodziny Napisana Z Delikatno Ci I Taktem, M Wi Jednak Wyra Nie Rodzicem Nie Jest Ten, Kto Rodzi Czy P Odzi, Tylko Ten, Kto Wychowuje I Obdarza Mi O Ci.